Deze website geeft een overzicht vanaf het beginstadium van het Haarlemmermeer - Bollenstreek projekt en volgt nieuwe ontwikkelingen, standpunten, beslissingen en voorstellen op de voet. De informatie beperkt zich voorlopig tot de Westflank.
Lees meer..

Zie de berichten Westflank.

zondag 12 augustus 2007

Reacties van diverse partijen.

Nota redactie;
Groen = bos en recreatie.
Blauw = water.
Rood = woningbouw.

De constatering is dat alle betrokkenen bij de Gebiedsuitwerking nog steeds
enthousiast zijn over het tot nu toe gevolgde traject. Er wordt aangedrongen op continuering van het openplan-proces. (denk aan Studio Haarlemmermeer).
Sleutelpersonen van verschillende partijen zijn bereid te investeren, mits duidelijkheid wordt gegeven over de regels van het spel.

De partijen waarmee tussen januari en april 2007 gesproken is, staan op verschillende wijze in de opgave.
Inhoudelijk zijn er (iets) verschillende perspectieven waarmee het algemeen onderschreven plan uit de Gebiedsuitwerking van 2006 wordt benaderd.
Vanzelfsprekend zijn er tevens grote verschillen wat betreft positie, van grondeigenaar
tot belangenorganisatie of van co-producent tot kennisleverancier.

Groen, water en recreatieve ruimte als woonomgeving.

Dit zogeheten 'groen/blauwe' perspectief speelt voor vrijwel alle partijen een rol.
Een aantal belanghebbenden heeft hierbinnen een specifieke belichting.
Zo stellen zowel de ANWB, de Milieufederatie als Horeca Nederland dat het nodig is om nieuwe aantrekkelijke landschappen te creëren voor recreatieve doeleinden, die goed gecombineerd kunnen worden met de woningopgave.
Staatsbosbeheer is een actief producent van natuur- en recreatielandschappen.
Maar ook zijn de verbindingen met bestaande recreatieve landschappen net buiten de polder belangrijk.

ANWB: Haarlemmermeer kan groene kwaliteit aan de regio West Nederland bieden en oplossing bieden aan een regionaal tekort. Nodig is het bestaande landschap beter te ontsluiten en nieuwe aantrekkelijke landschappen te creëren.
Een combinatie van recreatief landschap met 'rood' (woningen) kan afwisseling in het landschap betekenen. Bos, kust en duinen, plassen en meren zijn de meest gewaardeerde recreatieve landschappen, en grootschalig akker- en weidegebied wordt veel minder gewaardeerd door recreanten.
Van de nabijheid van kust, duinen en meren kan geprofiteerd worden door deze goed te verbinden.

Horeca Nederland: Haarlemmermeer mist vanuit het oogpunt van toerisme en recreatie nog landschappelijke kwaliteit.
Naast goede (fiets)routesen wandelpaden moet ook bewegwijzeringworden
aangebracht. En het water rondom Haarlemmermeer zou meer benut moeten worden - er zijn dan goede kansen voor watersport en voor (resort)hotelontwikkeling.

Milieufederatie: Een robuust groen/blauw landschap zou in een ruimtelijk
raamwerk verankerd moeten worden, een opgeplust Haarlemmermeer Groen van voldoende formaat waarin ook struinnatuur een plaats heeft.
Dit kan gecombineerd worden met de woningbouwopgave, waarbij Haarlemmermeer een betere locatie is dan Almere (met minder woon-werk verkeer tot gevolg).
Het risico 'van uitstel komt afstel' moet ondervangen worden door eerst het groen
en blauw te realiseren.

Woonmaatschappij: Evident is dat in ecologische, landschappelijke en ruimtelijke zin een kwaliteitsslag noodzakelijk is.

Staatsbosbeheer:Er is van het Strategisch Groenproject in Haarlemmermeer nog geen 20% gerealiseerd. We hebben dit project in de Gebiedsuitwerking gebracht met als doel bij te dragen aan de integrale opgave.
Er moet verband worden gebracht in de Westflank van Haarlemmermeer, die als regionale (ecologische) verbindingszone een belangrijke functie heeft.

Nationaal Groenfonds: Voor groenprojecten in Haarlemmermeer zijn sinds de
jaren '90 middelen beschikbaar en wordt gewacht op uitvoering. Ook bij
grotere en integrale ambities hoeft de financiering geen belemmering te vormen - mits de
natuurontwikkeling als provinciale verbindingszone of GIOS (Groen in en om de stad) kan worden aangemerkt.

Water heeft in dit perspectief speciale aandacht.
Vanuit het Hoogheemraadschap Rijnland moeten de eisen dit jaar nog gepreciseerd worden in het Waterplan, maar de noodzaak tot 2 miljoen m3 seizoensberging en 1 miljoen m3 piekberging wordt door velen ervaren als een kans voor recreatief water.

Hoogheemraadschap Rijnland: Gestreefd wordt naar een situatie waarin de
Haarlemmermeerpolder wat betreft (zoet)waterbehoefte de 'eigen broek kan ophouden' en een waterbalans ontstaat. De behoefte aan een grotere seizoens- en piekberging komt voort uit het
gehele gebied Rijnland. De eis van 2 miljoen m3 seizoensberging uit de Gebiedsuitwerking
is, evenals de piekberging, een harde eis.
De vraag is in hoeverre de seizoensberging te combineren is met een hogere kwaliteit woonmilieus en met recreatieve doeleinden.

ANWB: Uitbreidingvan het water kan met hoogwaardig wonen gecombineerd worden,
maar dan moet het water wel op het basis tour-vaarnet van Nederland worden aangesloten.

Kamer van Koophandel(MKB): Van groot belang is dat men water als uitdaging
gaat zien, niet als belemmering. De Hoofdvaart is nu niet geschikt voor waterrecreatie en de Ringvaart is alleen van buiten de polder toegankelijk gemaakt voor recreanten. Hier ligt een
kans.

Woonstichting Vooruitgang: Vernieuwend is het meerlagigwerken zodat de
kwaliteit van rood, groen en blauw zich onderling versterkt. De waterproblematiek moet als kans gezien worden. Zo kan een hoogwaardige inlaat juist een toegang voor de recreatievaart
betekenen.

Bewoners en bewonersorganisaties.
Er hebben gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van dorpsraden
van kernen aan de (zuid)westzijde van Haarlemmermeer.
In het afgelopen proces Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer Bollenstreek hebben de gezamenlijke dorpsraden een reactie aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland opgesteld. Deze reactie is voor hen nog steeds actueel en zal bij de verdere uitwerking worden betrokken.

Nota van de redactie.
De brief van de gezamenlijke dorpsraden wordt in het volgende bericht behandeld.
Het betreft een gezamenlijke brief van de dorpsraden van Beinsdorp, Zwaanshoek, Abbenes en Nieuw Vennep. Lisserbroek heeft niet schriftelijk gereageerd.