Deze website geeft een overzicht vanaf het beginstadium van het Haarlemmermeer - Bollenstreek projekt en volgt nieuwe ontwikkelingen, standpunten, beslissingen en voorstellen op de voet. De informatie beperkt zich voorlopig tot de Westflank.
Lees meer..

Zie de berichten Westflank.

maandag 13 augustus 2007

Invloed westelijke dorpsraden.

Alvorens het definitieve concept Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek is opgesteld hebben ook de dorpsraden van Zwaanshoek, Nieuw Vennep, Beinsdorp en Abbenes hun mening gegeven en wel per brief van 21 december 2005.


Onderstaand zijn de conclusies uit deze brief letterlijk overgenomen.


De inhoud van het definitieve concept waarmede in 2007 aan het werk is gegaan kunt u nalezen via de link aan de linkerkant van deze website.

U heeft daarmede de mogelijkheid om de conclusies en de inhoud van het concept te vergelijken.
Begin citaat brief van 21-12-2005.
Belangrijkste conclusies.

1. Strategisch Groengebied Haarlemmermeer.
2. Schiphol 20 kE-contour en uitsluitingsgebied Nota Ruimte .
3. Verkeersinfrastructuur.
4. Gebiedsuitwerking en keuze Perspectieven.
5. Projectenveloppen.


Ad 1. Strategisch Groengebied Haarlemmermeer.
Alleen de ontwikkeling zoals voorgestaan in Perspectief 03: Dorp en regio doet (voorzover sprake is van ruimtebeslag) recht aan de huidige plannen conform het Strategisch Groengebied Haarlemmermeer (nog niet met betrekking tot kwaliteit).


Ad 2. Schiphol 20 kE-contour en uitsluitingsgebied Nota Ruimte.
Zonder aanpassing van de 20 kE-contour en of het vrijgeven van het uitsluitingsgebied HoofddorpWest is het niet mogelijk tegemoet te komen aan de opdracht van het rijk met betrekking tot het onderzoek naar nieuwe locaties voor 10.000 tot 20.000 woningen hoofdzakelijk te realiseren in de Haarlemmermeer. Hierbij is ook nog geen rekening gehouden met een groei van Schiphol als gevolg van een mogelijke aanleg van een zesde en zevende baan.


Ad 3. Verkeersinfrastructuur.
Standaard is in alle Perspectieven uitgegaan van een identiek basispakket regionale infrastructuur: een aanleg respectievelijk verbreding van de N206-Bennebroekerweg en N207 en een parallelstructuur langs de A4.
Gesteld kan worden, dat nieuwe bouwlocaties van een omvang van 10.000 tot 20.000 extra woningen nopen tot grote aanpassingen van de huidige infrastructuur.
Op basis van de ervaringen bestaat er weinig vertrouwen in het tijdig tot stand brengen van de benodigde infrastructuur. Zo zijn de N207 en de N205 tegen onze adviezen in niet geheel 4-baans aangelegd en wordt de doorstroming op de A4 nog steeds belemmerd door de beperkte capaciteit van het Ringvaart-aquaduct. Ook de voor de ontsluiting van Nieuw- Vennep en Getsewoud in het bijzonder noodzakelijke Zuidtak van de Zuid- Tangent is nog steeds niet gerealiseerd.
Het luchtvaart-geluidsregiem maakt woningbouw ten oosten van de Schipholspoorlijn onmogelijk en daardoor ontstaan onevenwichtig gebouwde kernen en is de beschikbaarheid van de trein niet optimaal.


Ad 4. Gebiedsuitwerking en keuze Perspectieven.
Het persbericht inzake de presentatie perspectieven Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer/Bollenstreek van 28 september 2005 geeft aan, dat verschillende ingrediënten uit de vier perspectieven samen uiteindelijk de gebiedsuitwerking vormen (aldus dhr. Hooijmaijers).
Dit betekent dat er geen sprake is van een enigszins consistente modelkeuze en houdt het gevaar in zich dat de politieke beleidskeuzes niet inzichtelijk worden gemaakt voor de bevolking en de maatschappelijke organisaties.


Ad 5. Projectenveloppen.
Het instrument "projectenveloppen" van het Rijk/TK uit de Uitvoeringsagenda van de Nota Ruimte 2003-2004 is bedoeld voor gebieden waar sprake is van een complexe stapeling van strategische opgaven in mainports, brainports, greenports en dergelijke.
Bij de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek wordt naast de perspectieven gekeken naar "projectenveloppen" hier ingevuld als twee door marktpartijen uitgewerkte varianten per deelgebied globaal door te rekenen op technische en financiële haalbaarheid. " Deze ideeën worden niet per definitie overgenomen in de uiteindelijke uitwerking, maar dienen ter inspiratie en geven indicaties over de haalbaarheid." Aldus het persbericht over de presentatie perspectieven Gebiedsuitwerking.
In feite wordt het instrument van de projectenveloppen alleen als een soort toegespitste uitwerking van een deelgebied gebracht. Dit is niet dezelfde betekenis als het rijk er aan toekent;
De ideeën van marktpartijen, zoals ook het voorbeeld Zwaansbroek laat zien, monden uit in visies op woningbouw in groengebieden. Het is van belang, dat groengebieden ook een groene invulling kunnen blijven krijgen conform eerdere beleidsafspraken. Voorts achten wij de indringende betrokkenheid van marktpartijen die primair een ander doel nastreven dan de overheid in dit stadium te ver gaan en derhalve ongewenst!

Groenstructuur en beleid.

1. Strategisch Groenproject Haarlemmermeer West
2. Contourenbeleid
3. Nota Ruimte


Ad 1. Strategisch Groenproject Haarlemmermeer West.
In het Structuurschema Groene Ruimte heeft het rijk aangegeven dat in en rond Haarlemmermeer een 1600 hectare groot Strategisch Groenproject (SGP) moet worden aangelegd.
De provincie Noord-Holland heeft een Raamplan Haarlemmermeer Groen opgesteld. Het Strategisch Groenproject Haarlemmermeer West maakt hier deel van uit. Het Raamplan Haarlemmermeer Groen is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in april 2000.Het groen dat in het Raamplan is beschreven is opgenomen in streek- en structuurplannen.

Haarlemmermeer Groen hangt nauw samen met grootschalige projecten zoals VINEX woningbouw doch dient tevens als compensatie voor de door de luchtvaart gehinderde omgeving en de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur!
De aanleg van het Strategisch Groenproject is destijds ingeschat op ca. 75 miljoen gulden, exclusief grondverwervingskosten en beheerskosten. Rijk, provincie en gemeente dragen bij in de kosten. Volgens planning zou het Raamplan rond 2010 gerealiseerd zijn.
De in het kader van het Strategisch Groenproject te ontwikkelen groengebieden van
Haarlemmermeer-West betreffen de deelgebieden 11 en 12"West van Hoofddorp" en
"Zwaansbroek" .Ad 2. Contourenbeleid.
In de Vierde nota over de Ruimtelijke Ordening Extra, deel 4 Planologische Kernbeslissing Nationaal Ruimtelijk beleid van oktober 1999 voor de beleidsperiode 1995-2010, inclusief de partiële herziening PKB Nationaal Ruimtelijk Beleid in verband met Actualisering Vinex worden onder 11.2 uitgang punten geformuleerd voor de ruimtelijke hoofdstructuur. Hierbij wordt onder meer gesteld, dat voor het behoud en vergroten van de afwisseling tussen stedelijke en landelijke gebieden een aantal open ruimten is aangewezen, waarvoor een restrictief beleid geldt door middel van bebouwingscontouren.
Vervolgens is dit contourenbeleid op provinciaal niveau vertaald en vastgelegd onder meer in de nu vigerende streekplannen Noord-Holland Zuid vastgesteld in 2003 en Zuid-Holland West vastgesteld eveneens in 2003. Van belang bij dit rijks- en provinciale restrictieve beleid is de duidelijke toetsbaarheid en de handhaafbaarheid.
Bijvoorbeeld het gebied Boseilanden, onderdeel van Haarlemmermeer West Strategisch Groengebied, is in het vigerende streekplan Noord-Holland Zuid aangegeven als gebied binnen de groene contour.

Ad 3. Nota Ruimte.
Het in de Actualisering Vinex uitgewerkte planologische ordeningsprincipe van het contourenbeleid heeft geen vervolg gekregen in de Nota Ruimte.
Dit wordt overgelaten aan gemeenten en provincies.
Wel wordt in deel 3 van de Nota Ruimte, het kabinetsstandpunt, wat betreft de groene ruimte en het landschap aandacht gevraagd voor het behoud en versterking van de variatie tussen stad en land, balans tussen rood en groen/blauw en het ontwikkelen van landschap met kwaliteit. Wat dit laatste punt betreft wordt in de Nota Ruimte opgemerkt, dat "De kwaliteit van het landschap een volwaardige plaats verdient bij de ruimtelijke afwegingen" (Nóta Ruimte, deel 3, p. 125).
In de Nota Ruimte Uitvoeringsagenda wordt in het hoofdstuk Uitvoeringsacties nationale ruimtelijke hoofdstructuur verwezen naar de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer e.o.: ''Ten zuidwesten van Amsterdam is een substantiële uitbreiding van de verstedelijkingsruimte gewenst, maar dient ook ruimte te worden geboden aan strategisch groen (Gebiedsperspectief Strategisch Groenproject (SGP) Haarlemmermeer, natuur, water en bedrijventerreinen". etc.
(Nota Ruimte Uitvoeringsagenda, Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, p.59)


Te ontwikkelen groenstructuur Haarlemmermeer West.

1. Doel: Ontwikkelen groene (kern)gebieden in Haarlemmermeer West.
2. gebied Boseilanden
3. gebied Zwaansbroek


Ad 1. Doel: Ontwikkelen groene (kern)gebieden in Haarlemmermeer West.
De voorgenomen groenstructuur Haarlemmermeer West wordt in de huidige visies van de vier Perspectieven (en projectenveloppen) vooral gezien als potentieel gebied voor woningbouw, dan wel als menggebied woningbouw met een groen karakter.

In het navolgende wordt een voorstel gedaan om een essentieel deel van het gebied, dat nog in 2000 als te ontwikkelen groengebied Strategisch Groenproject (SGP) Haarlemmermeer projectmatig is vastgelegd en opgenomen in het vigerende streekplan Noord-Holland Zuid (2003) daadwerkelijk als kemgroengebieden te ontwikkelen (zie Raamplan Haarlemmermeer Groen, blz. 19 Figuur 2 en tabel 1, vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, april 2000).

Beoogd wordt te komen tot een groene invulling van een deel van de deelgebieden 11 West van Hoofddorp en 12 Zwaansbroek, zodanig dat deze gebieden volledig en uitsluitend een groen karakter krijgen. De afbakening van groene kemgebieden is nodig om te voorkomen dat deze gebieden voortdurend speelbal zijn en worden van steeds weer nieuwe planologische idee vorming.
Daarbij roept de gebiedsuitwerking voor 10 a 20.000 woningen op zichzelf weer een groenbehoefte op voor de nieuw te huisvesten bevolking in dit gebied. Het is wenselijk om de groene kemgebieden ook voor de toekomst te behouden nabij de woongebieden waar de behoefte bestaat.
In het algemeen wordt groen dichtbij meer gewaardeerd dan eenzelfde hoeveelheid groen veraf. Voor het bereiken van ruimtelijke kwaliteit op termijn is geen passief maar een actief beleid nodig (B. van der Velden in Stedebouw en Ruimtelijke Ordening, 2001).
Als zodanig hebben deze groene kemgebieden een funktie als:
- Recreatief gebied
- Ecologische verbindingszone
- Geledingszone/ bufferzone
- Groengebied op zich.
Hierbij is van belang, dat in de groene kerngebieden uitsluitend groene functies worden gerealiseerd, waarbij het bereiken van ruimtelijke kwaliteit voorop staat.
Er dient niet sprake te zijn van een voortdurende afkalving van het hiervoor aangewezen oppervlakte, zoals op dit moment het geval is.
Ad 2. Gebied Boseilanden.
Het gebied Boseilanden maakt deel uit van deelgebied West van Hoofddorp, 104 ha groot, en onderdeel van het Raamplan Haarlemmermeer Groen in casu het Strategisch Groengebied Haarlemmermeer.
De toekomstige bouwlokatie Hoofddorp West bevindt zich in dit deelgebied.
Destijds is voor het gebied Boseilanden in de Raamnota Haarlemmermeer Groen - oneigenlijk - een bebouwing mogelijkheid opgenomen van ca. 14 ha te bebouwen met dure woningen/landhuizen
Het gebied Boseilanden kent een tweetal artikel 19 procedures, wet Ruimtelijke Ordening. Naast een recreatieve ontwikkeling van dit gebied, streeft de gemeente Haarlemmermeer er naar om voor een deel van het gebied Boseilanden n.l. voor 14 ha een woon bestemming te realiseren.
Aanvankelijk was het de bedoeling om in dit gebied 46 woonkavels, waarvan 44 elk op 2000 m2 te realiseren en 2 woonkavels voor elkeen woongebouw met 8 wooneenheden.
Inmiddels heeft de gemeente Haarlemmermeer aan de Dorpsraad Zwaanshoek laten weten, dat de gedachten van de gemeente Haarlemmermeer uitgaan naar "verhoging van het aantal woningen dan wel wooneenheden in enkele ensembles" (brief van de gemeente Haarlemmermeer aan de Dorpsraad Zwaanshoek van 10 oktober 2005).
Wat betreft het gebied Boseilanden is geen sprake van "woningbouw in het groen", maar van een groene inrichting ten behoeve van "rood" in dit geval de bijna gerealiseerde dichtbebouwde wijk Hoofddorp-Floriande.
In het vigerende streekplan Noord-Holland Zuid van februari 2003 ligt het gebied Boseilanden buiten de rode contour.
Het gebied Boseilanden is van grote recreatieve en ecologische betekenis en dient derhalve integraal als groenkemgebied te worden gehandhaafd, dit mede vanwege toekomstige woningbouw in de nabije omgeving.


Ad 3. Gebied Zwaansbroek.
Het gebied Zwaansbroek betreft het deelgebied Zwaansbroek, 970 ha groot, en onderdeel van het Raamplan Haarlemmermeer Groen in casu het Strategisch Groengebied Haarlemmermeer. Zwaansbroek Oost en West zijn elk ongeveer 500 ha groot. Zwaansbroek West is het gedeelte ten westen van de N 205, en het gebied ten zuiden van de N207. Zwaansbroek Oost ligt ten oosten van de N 205 tussen de Bennebroekerweg en de N 207.
Op dit moment staat als doel voorop de realisatie van een natuurlijk recreatiegebied. Het gebied kan ook dienen als seizoenswaterberging: een teveel aan water in de Haarlemmermeer kan hier worden bewaard voor droge tijden.
Zwaansbroek vormt een onderdeel van de verbinding tussen Spaarnwoude en de Kagerplassen. De ecologische structuur van Zwaansbroek maakt deel uit van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.
Het is duidelijk, dat het gebied Zwaansbroek tal van groene functies en verschillende blauwe functies kent. Tevens is de druk vanuit de regio mede als gevolg van de gebiedsuitwerking om in het gebied Zwaansbroek te komen tot nieuwe uitleglocaties, dan wel om hier woonlocaties in het groen te ontwikkelen bijzonder groot.

Een van de consequenties van de gebiedsuitwerking zal zijn, dat het gebied Zwaansbroek in totaliteit niet als natuurlijk recreatiegebied kan worden gehandhaafd.
Opdat echter niet volstrekt willekeurig dit gebied wordt aangetast, is het gewenst om in
overeenstemming met de wensen van de kleine kernen in Haarlemmermeer West en in
samenwerking met de groene sector te komen tot een uitgewerkt programma van groenontwikkeling, waarbij voorop staat, dat duidelijke prioriteiten moeten worden vastgelegd, die vanuit de kernen en de sector redelijkerwijs kunnen worden onderbouwd. Dit op basis van de huidige potenties van het gebied, de nabije ligging van groen rond de kernen, het tegengaan van versnippering van het landschap en het ontwikkelen van ruimtelijke kwaliteit.

Einde citaat.

Noot redactie.Leest u het bericht over Studio Haarlemmermeer van 10 aug. j.l. nog eens.
Naar mijn mening een uitstekend initiatief.