Deze website geeft een overzicht vanaf het beginstadium van het Haarlemmermeer - Bollenstreek projekt en volgt nieuwe ontwikkelingen, standpunten, beslissingen en voorstellen op de voet. De informatie beperkt zich voorlopig tot de Westflank.
Lees meer..

Zie de berichten Westflank.

woensdag 15 augustus 2007

Haarlemmermeer afhankelijk van "vreemd" water.

Het huidige watersysteem in de Haarlemmermeer is afhankelijk van de toevoer van zoet water dat afkomstig is uit de Hollandse IJssel (Gouda).

De verzilte Haarlemmermeer moet voortdurend worden doorgespoeld om een zoet systeem te waarborgen. De aanvoer van dit water door het boezemsysteem van het Rijnland veroorzaakt diverse problemen.
Naast het feit dat hiervoor een enorme pomp-en maalcapaciteit nodig is (energie) wordt het boezemsysteem waardoor het water wordt getransporteerd zwaar belast.

Dit resulteert in waterkwaliteit- en waterkwantiteitproblemen, zoals bijv.:

- Bij extreme regenval kan het systeem het niet aan, waardoor er overlast van water ontstaat in de omgeving van Waddinxveen.

- Bij droogte ontstaat er een zoetwatertekort, waardoor greenport Boskoop alleen door drastische ingrepen van water kan worden voorzien. Hiervoor dient de stroomrichting van de Amstel kunstmatig gekeerd te worden, zodat de aanvoer van water uit het IJsselmeer mogelijk is.

- Het transport van water zorgt voor vervuiling van het gebiedseigen water in het Rijnland. Hierdoor wordt de waterkwaliteit van het Plassengebied aangetast terwijl het transport het eutrofiëringproces in veenweidegebied versterkt met als gevolg verder maaivelddaling en CO2-uitstoot.

Eén van de oplossingen is het creëren van een robuuste locatie voor seizoensberging in combinatie met een gecompartimenteerd watersysteem. Transport van water kan hiermede fors worden gereduceerd.

Deze oplossing biedt tevens kansen om te ontwerpen vanuit water, met water en voor water. Het is mogelijk om hieraan een integrale gebiedsontwikkeling aan te koppelen, waarbij innovatieve woonvormen worden ontwikkeld gecombineerd met de ontwikkeling van een deel van het groen-blauw recreatieve raamwerk dat in de Haarlemmermeer ook nog steeds ontwikkeld dient te worden.

Daarnaast zorgt een dergelijk systeem voor een strategische zoetwaterbuffer, zodat we in tijden van droogte geen noodgrepen hoeven uit te halen.