Deze website geeft een overzicht vanaf het beginstadium van het Haarlemmermeer - Bollenstreek projekt en volgt nieuwe ontwikkelingen, standpunten, beslissingen en voorstellen op de voet. De informatie beperkt zich voorlopig tot de Westflank.
Lees meer..

Zie de berichten Westflank.

dinsdag 21 augustus 2007

Wat zijn piekberging en seizoensberging?

Wat is piekberging?

Piekberging is nodig om wateroverlast te voorkomen en de veiligheid van de mens en dier te kunnen garanderen. Bij piekberging gaat het om een tijdelijke situatie.
Daarbij wordt er bij extreme regenval, wat eens in de 5 tot 25 jaar voorkomt, boezemwater ingelaten in een daarvoor ingerichte polder. Het doel is te hoge waterstanden in de boezem te vermijden. Dit kan namelijk leiden tot wateroverlast en in extreme situatie tot kadebreuk.
Binnen enkele dagen, als het waterpeil in de boezem is gezakt tot een normaal niveau, kan het water weer uit de polder worden teruggepompt naar de boezem. Een diepe polder of droogmakerij, met weinig bebouwing en zonder kwetsbare functies kan geschikt zijn voor piekberging. In zo´n (deel van een) polder worden kades aangelegd en andere voorzieningen getroffen om te voorkomen dat er schade optreedt door het inlaten van water.

Wat is seizoensberging?

In de winter valt meer regen dan er water verdampt. Normaal wordt dit water weggepompt. Bij seizoensberging wordt het schone regenwater bewaard, zodat het in de zomer gebruikt kan worden in het gebied zelf of in omliggende gebieden. De waterstand zal aan het eind van de zomer laag staan en aan het eind van de winter hoog.

Seizoensberging is nodig om het watertekort in droge zomers op te vangen. Het in de winter in een polder opgevangen water met een goede kwaliteit, kan gebruikt worden om het watertekort tegen te gaan. Het gaat daarbij om een permanente waterplas met een wisselend peil waarin het water geborgen wordt.