Deze website geeft een overzicht vanaf het beginstadium van het Haarlemmermeer - Bollenstreek projekt en volgt nieuwe ontwikkelingen, standpunten, beslissingen en voorstellen op de voet. De informatie beperkt zich voorlopig tot de Westflank.
Lees meer..

Zie de berichten Westflank.

dinsdag 14 augustus 2007

Kabinet bereid om substantieel bij te dragen.

Investeren in een mooi Nederland.
Juli 2007


De ministerraad heeft op voorstel van minister Cramer 17 gebiedsontwikkelingsprojecten geselecteerd die in aanmerking kunnen komen voor financiële middelen voor de uitvoering van de Nota Ruimte.
In het budget voor de Nota Ruimte is tot 2014 1 miljard euro beschikbaar.
Bij de selectie van de projecten heeft het kabinet ervoor gekozen de rijksinzet te richten op gebieden die onderdeel uitmaken van de nationale ruimtelijke hoofdstructuur, waar de ruimtedruk het grootste is en een aantal belangrijke ruimtelijke uitdagingen bij elkaar komen.


Daarbij gaat het om integrale vraagstukken van duurzaamheid, klimaataanpassing, versterking van het landschap, verbetering van de infrastructuur en binnenstedelijke herstructurering.
Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning moeten de projecten nader worden uitgewerkt in overleg met medeoverheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties.


Bij de uitwerking gaat het onder meer om het aantonen van het maatschappelijke nut en noodzaak van het project en het aantonen van de financiële haalbaarheid.
Nadat de projecten zijn uitgewerkt bepaalt het kabinet uiteindelijk of er een bijdrage uit het Nota Ruimte budget wordt verleend voor het project en zo ja, hoe groot die precieze bijdrage is.
Het kabinet kiest voor een verdeling van projecten in zes gebiedsopgaven en heeft daarbij ook gekozen voor;
Gebiedsontwikkeling Haarlemmermeer.

Een grootschalige gebiedsontwikkeling aan de westflank van de Haarlemmermeer met een totaal woningbouwopgave van 10.000 -15.000 woningen, piekwaterberging, recreatieve groenontwikkeling (1600 ha.) en versterking van het Groene Hart.

De ontwikkeling van de locatie als robuuste seizoensberging is urgent omdat het huidige watersysteem in Rijnland onvoldoende is toegerust om de verzilting van de Haarlemmermeer op een duurzame wijze tegen te gaan en in te kunnen spelen op de toekomstige vraag naar zoet water.

Door de aanleg van een een robuuste seizoensberging in combinatie met innovatieve woningbouw (2.000 tot 3.000 woningen) kan de waterhuishouding zowel kwalitatief als kwantitatief op een duurzame en klimaatbestendige wijze worden beheerd.
Het gaat om een locatie met een omvang van 800 ha. waarbij tevens een compartimentering van het watersysteem moeten worden aangebracht.

Dit biedt een oplossing voor de waterkwantiteit- en kwaliteitsproblematiek vanaf Gouda (Hollandse IJssel) tot en met de Haarlemmermeer (verzilting), waaronder de Veenweiden.
De ingrepen geven een ruimtelijke kwaliteitsimpuls aan het gebied waardoor hoogwaardige woningbouw en landschapsontwikkeling mogelijk wordt.