Deze website geeft een overzicht vanaf het beginstadium van het Haarlemmermeer - Bollenstreek projekt en volgt nieuwe ontwikkelingen, standpunten, beslissingen en voorstellen op de voet. De informatie beperkt zich voorlopig tot de Westflank.
Lees meer..

Zie de berichten Westflank.

zondag 5 augustus 2007

Hoe kwam het definitieve plan tot stand?

Wat vooraf ging.

Voorafgaand aan deze eindrapportage zijn tussenproducten gemaakt. Het betreft het Werkdocument Bouwstenen waarin het basis materiaal
is verzameld voor de planvorming en de discussienotitie ‘4 Perspectieven’ waarin verschillende ontwikkelingsrichtingen zijn onderzocht.

Parallel aan het werk van de projectgroep hebben andere partijen werkzaamheden verricht om onderdelen van de Gebiedsuitwerking nader onder de loep te nemen.

Marktpartijen en maatschappelijke organisaties hebben samengewerkt aan deelgebieden in projectenveloppen.Bij een aantal projectenveloppen is gebruik gemaakt van onderzoek in het project Bouwen met Water.

Op basis van de discussienotitie zijn een politieke en een maatschappelijke conferentie gehouden. De uitspraken die op deze avonden zijn gedaan zijn richtinggevend geweest voor de uitwerking. Tevens is alle belanghebbende partijen tussentijds gevraagd om een schriftelijke reactie op de discussienotitie.

Daarnaast zijn de vier perspectieven gebruikt als basis voor een Strategische milieubeoordeling.
Voor de meest kansrijk geachte ontwikkelingen is een verkeersmodel gebouwd om de verwachte effecten op de verkeersstromen in beeld te brengen.

Ten slotte is onderzoek gedaan naar compensatiemogelijkheden voor verlies van bollengrond.

Kijk onder links en lees het volledige definitieve concept.