Deze website geeft een overzicht vanaf het beginstadium van het Haarlemmermeer - Bollenstreek projekt en volgt nieuwe ontwikkelingen, standpunten, beslissingen en voorstellen op de voet. De informatie beperkt zich voorlopig tot de Westflank.
Lees meer..

Zie de berichten Westflank.

woensdag 8 augustus 2007

Uit de Gemeentelijke Procesopzet.

Uit de Gemeentelijke Procesopzet Deel 1


Wat willen we bereiken?

Een succesvolle gebiedsontwikkeling van het westelijk deel van
Haarlemmermeer als uitwerking van de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer
Bollenstreek.

Dit vereist een inspirerend beeld van de toekomst en gedeelde ambitie van
publieke en private partijen met betrekking tot de ruimtelijk-fysieke en
sociaal-maatschappelijke kwaliteit en de inrichting van Haarlemmermeer,
draagvlak bij de bevolking en maatschappelijke organisaties en een
onderbouwing van haalbaarheid en betaalbaarheid.
Daarnaast is het van belang dat partijen overeenstemming bereiken over de
relevante ontwikkelingsstrategie├źnen c.q. de wijze waarop deze opgesteld en getest zullen gaan worden in de volgende jaren 2008 - 2010.


Wat gaan we daarvoor doen?

Als eerste stap is een gemeentelijke strategiebepaling opgesteld.
De "Procesopzet gebiedsontwikkeling Haarlemmermeer West"
De procesopzet geeft een voorgestelde invulling van de vervolgstappen en de rol van Haarlemmermeer daarin.

Februari 2007 is een startovereenkomst tussen de ministeries van VROM en
LNV, provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland en gemeente Haarlemmermeer ondertekend.
In de startovereenkomst spreken partijen de intentie uit om de vervolgstap op de Gebiedsuitwerking ook samen te zetten en te streven naar een Bestuursovereenkomst.
In de startovereenkomst staat tevens opgenomen dat er een (bestuurlijke) Stuurgroep wordt opgericht onder voorzitterschap van de provincie Noord- Holland.
De Bestuursovereenkomst moet voldoende basis bieden en garanties geven voor
de planologische verankering in structuurvisies (provincie, gemeente), het
duurzaam waterbeheer van het Rijnlandse gebied (Hoogheemraadschap) en het
starten van een ontwikkelings- en realisatietraject door de gemeente
Haarlemmermeer.

Wat mag het kosten?

In de programmabegroting 2007-2010 is €250.000 uitgetrokken voor de inhuur
van externe expertise bij het opstellen van de eerste strategiebepaling. De
procesopzet als belangrijk deel van deze strategiebepaling is nu gereed. Tweederde van de uitgetrokken middelen zijn hiermee besteed.

De totale kosten van de Studio Haarlemmermeer (hierover later meer info red.) tot aan de ondertekening van de Bestuursovereenkomst worden ingeschat tussen de €800.000 en €1.000.000 aan extra kosten, bovenop de bestaande capaciteit.
Voorgesteld wordt om de resterende gelden van de in de programmabegroting
2007-2010 uitgetrokken middelen in te zetten voor een gemeentelijke bijdrage aan de Studio Haarlemmermeer en een hieraan gekoppeld strategisch communicatieplan.
De gemeentelijke bijdrage wordt gedaan onder de uitdrukkelijke voorwaarde
dat er zekerheid bestaat dat de resterende benodigde middelen voor Studio
Haarlemmermeer worden gedekt door andere publieke en private partijen.

Wanneer is het klaar?

De volgende stap in de gebiedsontwikkeling Haarlemmermeer, de Bestuursovereenkomst tussen rijk, provincie Noord-Holland, hoogheemraadschap Rijnland en gemeente Haarlemmermeer moet eind 2007 begin 2008 gereed zijn voor ondertekening.

Wie is daarvoor verantwoordelijk?

De portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en Luchthavenzaken is
Verantwoordelijk voor de integrale uitwerking van de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer Bollenstreek op het grondgebied van de gemeente Haarlemmermeer.
De gedeputeerde Ruimtelijke Ordening van de provincie Noord-Holland is als
voorzitter van de (bestuurlijke) Stuurgroep verantwoordelijk voor de
totstandkoming van de Bestuursovereenkomst.