Deze website geeft een overzicht vanaf het beginstadium van het Haarlemmermeer - Bollenstreek projekt en volgt nieuwe ontwikkelingen, standpunten, beslissingen en voorstellen op de voet. De informatie beperkt zich voorlopig tot de Westflank.
Lees meer..

Zie de berichten Westflank.

vrijdag 3 augustus 2007

Water, Bos en Wonen (blauw-groen-rood)

Van achterstand naar recreatieparadijs.

De Westflank biedt de recreant een aaneengesloten recreatiegebied, variërend van open, extensieve natuurgebieden in het zuiden bij Lisserbroek en Abbenes tot parkachtige bosgebieden bij Hoofddorp. De recreatievoorzieningen zijn gericht op alle doelgroepen, van jong tot oud. In de Westflank ontstaat een aaneengesloten natuur- en recreatiegebied van tenminste 1.000 hectare, om de achterstanden in te lopen.
Zeker 500 hectare hiervan is aaneengesloten en ongemengd met woningen.
Verder wordt voldoende extra recreatieruimte voor de nieuw te realiseren woningen aangelegd, circa 200 hectare als stadsparken aan de randen van Nieuw-Vennep, Hoofddorp en Lisserbroek.
De natuurlijke potenties van de Westflank worden optimaal benut.
Met de aanleg van de waterrijke Westflank wordt de overgang van zee, duinen, geestgronden, ringvaartzone naar diepe polder versterkt. De natte gebieden, die van open water, via waterrijke open gebieden tot bos variëren, bieden ruimte voor de natuur die veel kans heeft in de Haarlemmermeer.

Ruim wonen in een waterrijk recreatiegebied.

De ontwikkelingen ten westen van Nieuw-Vennep tussen de Bennebroekerweg, Getsewoud, Lisserbroek/Abbenes en de Ringvaart zijn een combinatie van wonen, waterberging, natuur en recreatie.
Vanwege de bodemgesteldheid in het gebied en de aanwezigheid van opkomende kwel, is hier slechts een beperkt aantal woningen te realiseren. Er wordt gezocht naar een innovatieve manier om de functies wonen en water met elkaar te combineren.
Het gaat hier om de ontwikkeling van woningen in lage dichtheden, waarbij het water zowel een recreatieve, verbindende als een waterbergende functie heeft.

In de planvorming wordt onderzocht hoe ver het peil opgezet kan worden en hoeveel open water gerealiseerd kan worden, zonder dat in aanliggende woongebieden overlast ontstaat. Direct aansluitend op de woongebieden worden intensieve stedelijke parken aangelegd als uitloopgebied.
Verder wordt extensief recreatie- en natuurgebied gerealiseerd, waarbij vorm gegeven wordt aan de verbindingszones in oost-west en noord-zuid richting. Een deel staat in de winter onder water en valt in de zomer droog.
In de zomer, op het moment van de grootste recreatiedruk, is het gebied zo groter dan in de rustigere winterperiode.

De ontwikkeling van Nieuw Vennep West legt meer druk op de N207, de Noordelijke Randweg en de IJweg. Verbreding van de N207 (inclusief een betere aansluiting op de A4) en op het zuidelijke deel van de N205 zijn hierbij noodzakelijk.

In Lisserbroek kan de kern aan de oostkant worden uitgebreid in aansluiting op het karakter van het bestaande dorp. Aansluitend is er ruimte voor een waterrijk recreatiegebied waarin een geleidelijke overgang van de woningbouw naar het water gestalte kan krijgen. In dit gebied is ruimte voor innovatieve combinaties van wonen en water. Tevens is er richting Abbenes ruimte voor een groot extensief natuurgebied met een waterbergende en recreatieve functie.
Het gaat om een recreatiegebied van ruim 500 hectare. Het gebied is een combinatie van open weidegebied, plas-drasgebied en open water.