Deze website geeft een overzicht vanaf het beginstadium van het Haarlemmermeer - Bollenstreek projekt en volgt nieuwe ontwikkelingen, standpunten, beslissingen en voorstellen op de voet. De informatie beperkt zich voorlopig tot de Westflank.
Lees meer..

Zie de berichten Westflank.

vrijdag 21 september 2007

Nota Groen en Recreatie.

Op 27 september a.s. zal in een raadssessie de Nota Groen en Recreatie van 15 augustus 2007 worden besproken.
De sessie is openbaar en u kunt 5 minuten inspreken mits tijdig bij de Griffie aangemeld.

Haarlemmermeerwil voor haar inwoners een complete gemeente zijn. Op allerlei gebied worden plannen gemaakt, ontwikkeld en gebouwd. Ruimte voor recreatie hoort bij een goede leefomgeving en evenwichtige groei.
De afgelopen tien jaar is gewerkt aan groengebieden, zoals Groene Weelde, Groene Carre Zuid, Boseilanden, Venneperhout en delen van Zwaansbroek.
Het Haarlemmermeerse Bos laat zien hoe mooi een recreatiegebied kan zijn.
Een dergelijk resultaat streven we na voor de overige gebieden.

We gaan het accent verleggen naar meer aandacht voor de verbindingen. Een robuust raamwerk moet de samenhang tussen natuur- en recreatiegebieden versterken. Een netwerk van lanen en waterlopen dat de natuur- en recreatiegebieden verbindt.
We houden vast aan onze doelstelling om 1600 ha natuur- en recreatiegebied te realiseren samen met de provincie Noord-Holland.
Een nieuwe woningbouwopgave betekent bovendien extra investeren in de groengebieden. Een combinatie van wonen, recreatie en natuur biedt kansen om kwaliteiten toe te voegen. Groengebieden zijn er voor onze inwoners. Sterker dan voorheen laten we ons bij de inrichting van de gebieden leiden door de wensen van bewoners en gebruikers.

We streven naar een nieuwe balans tussen wonen, werken en recreatie.
Zoals o.a. verwoord in de 'Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer- Bollenstreek' .
Natuur en recreatie dragen bij aan gezondheid en ontspanning.
We willen de recreatiemogelijkheden in een groene en waterrijke omgeving uitbreiden. Daar gaan we de komende tijd aan werken.

Namens het college van Burgemeester en Wethouders, Michel Bezuijen,
Wethouder Ruimtelijke ordening, luchthavenzaken, recreatie en grootschalig groen.